Zmiana terminów dotyczących II Etapu wprowadzenia PPK

Przypominamy o zmianie terminów dotyczących II etapu wprowadzenia PPK. Zmiana wynika z art. 54 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)?

Pracownicze Plany Kapitałowe to prywatny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania. Oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Terminy wprowadzania PPK (z uwzględnieniem zmian):

II Etap wprowadzenia PPK (od 1 stycznia 2020) – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na 30.06.2019). Wydłużenie terminów na wprowadzenie PPK w związku z COVID-19. Nowe terminy zawarcia umów:
– umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 27 października 2020 r.,
– umowa o prowadzenie PPK – najpóźniej do 10 listopada 2020 r.

III Etap wprowadzania PPK (od 1 lipca 2020) – firmy zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na 31.12.2019). Terminy zawarcia umów:
– umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 27 października 2020 r.,
– umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 listopada 2020 r.

IV etap wprowadzenia PPK (1 stycznia 2021) – pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia).Terminy zawarcia umów:
dla jednostek sektora finansów publicznych:
– umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 26 marca 2021 r.,
– umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.
dla pozostałych podmiotów:
– umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r.,
– umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 maja 2021 r.

Kto nie musi wprowadzać PPK?

  • Samozatrudniony, czyli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudnia osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK.
  • Osoba fizyczna, która zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą tego podmiotu, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (czyli na przykład osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową).
  • Mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat.
  • Pracodawca, który (w terminie, w którym ustawa o PPK ma dla niego zastosowanie) prowadzi PPE oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz